HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM
ĐI HỌC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO DIỆN HỌC BỔNG KHÁC HOẶC TỰ PHÍ
Chào mừng bạn đã truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh Việt Nam của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và Quy chế Quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, công dân Việt Nam học tập trong thời gian 06 tháng liên tục trở lên có tránh nhiệm cung cấp thông tin vào Hệ thống này để giúp các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công dân.
Thông tin do công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đăng ký vào Hệ thống này là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc công nhận tương đương văn bằng do nước ngoài cấp.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Đăng ký mở tài khoản bằng cách nhấn vào "Đăng ký mở tài khoản".
  • Bước 2: Nhập địa chỉ email bạn đang sử dụng và mật khẩu mà bạn vừa đăng ký trong phần đăng ký mở tài khoản rồi nhấn nút "Đăng nhập".
  • Bước 3: Cập nhật thông tin theo hướng dẫn.


Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
International Cooperation Department - Ministry of Education and Training