CƠ SỞ DỮ LIỆU LƯU HỌC SINH VIỆT NAM
Chào mừng bạn đã truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý lưu học sinh Việt Nam của Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong thời gian 06 tháng liên tục trở lên có tránh nhiệm cung cấp thông tin vào Hệ thống này để giúp các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin phục vụ công tác hoạch định chính sách đối với công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của công dân.
Thông tin do công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đăng ký vào Hệ thống này là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc công nhận tương đương văn bằng do nước ngoài cấp.

1. Nếu bạn là ứng viên đã trúng tuyển học bổng thông qua Bộ Giáo dục và đào tạo, nhập Địa chỉ email và Mật khẩu để tiếp tục.

2. Nếu bạn muốn đăng ký học bổng thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đã đăng ký nhưng chưa trúng tuyển nhấn vào đây.

3. Nếu bạn đang là lưu học sinh đi học theo các chương trình học bổng khác hoặc tự phí, nhấn vào đây.Địa chỉ Email:
Mật khẩu:
Trang chủ | Liên hệ
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vietnam International Education Development - Ministry of Education and Training